Hjem » Huset » Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution
De Frivilliges Hus

Vedtægter for den selvejende institution De Frivilliges Hus

§ 1

Den selvejende institutions navn er De Frivilliges Hus. Dens hjemsted er Viborg.


§ 2

Formålet med institutionen er at støtte og inspirere det frivillige sociale arbejde i Viborg kommune – bl.a. gennem formidling af det sociale arbejde samt støtte og vejledning til nye såvel som gamle initiativer inden for området.

§ 3

Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift.

§ 4

Stk. 1. Hvert år i maj måned afholdes årsmøde i De Frivilliges Hus.

Alle frivillige sociale foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde i Viborg Kommune, kan deltage i årsmødet med stemmeret. Foreninger, som deltager i årsmødet, har én stemme pr. forening, og den enkelte deltager kan kun repræsentere én forening. Personer, som opstiller til bestyrelsen, skal have opbakning til kandidaturet fra den forening, som vedkommende repræsenterer. Kandidater skal derfor senest på selve årsmødet have en skriftlig tilkendegivelse om opbakning fra den forening, som vedkommende repræsenterer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Med frivilligt socialt arbejde menes arbejde, der udføres udfra definitionerne i Servicelovens § 18. Eventuelle tvivlsspørgsmål om foreningers og enkeltpersoners ret til deltagelse afgøres af den siddende bestyrelse.

Stk. 2. Årsmødet indkaldes med 4 ugers varsel ved brev til foreningerne og ved annoncering i dagspressen. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før årsmødet.

Stk. 3. Årsmødet afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg: a. 
  Bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)
  b. 2 suppleanter vælges for 1 år 6. Eventuelt

§ 5

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 1 medlem udpeget af Frivillighedsrådet 1 medlem udpeget af Viborg Kommune, Socialudvalget 4 medlemmer valgt på årsmødet for De Frivilliges Hus 1 medlem udpeget frit blandt forskellige brancher, sektorer af den ny konstituerede bestyrelse, med fokus på særlige erfaringer og kompetencer for det kommende års handleplan.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det første bestyrelsesmøde efter årsmødet. Kommunens repræsentant kan ikke vælges som formand eller næstformand.

Stk. 3. Lederen er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 4. Viborg Kommunes repræsentant udpeges for byrådsperioden. Frivillighedsrådets repræsentant udpeges for 2 år. Det af den nykonstituerede bestyrelse udpegede medlem sidder 1 år af gangen.

 

§ 6

Stk. 1. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål.

Stk. 2. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Stk. 3. Institutionens leder og medarbejdere ansættes og afskediges af bestyrelsen.

 

§ 7

Stk. 1. Bestyrelsen holder møder, når formanden eller 3 medlemmer fremsætter ønske herom. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

Stk 2. Bestyrelsesmedlemmer indkaldes ved en af formanden udarbejdet dagsorden, som skal udsendes senest 1 uge før mødet.

Stk 3. Sekretæren udfærdiger beslutningsreferat, som godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede – her iblandt formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

 

§ 9

Stk. 1. Bestyrelsen tegnes af formanden eller i dennes fravær næstformanden.

stk. 2. Institutionen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke bestyrelsen eller ansatte nogen personlig hæftelse.

 

§ 10

Stk. 1. Regnskab følger kalenderåret.

Stk.2. Revisionen skal udføres af Kommunernes Revisionsafdeling.

 

§ 11

Stk. 1. Ændringer i vedtægterne godkendes på årsmødet med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk . 2. Nedlæggelse af institutionen kan kun ske ved afholdelse af årsmøde eller ekstraordinært årsmøde og med tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. I tilfælde af institutionens nedlæggelse optages forhandlinger mellem bestyrelsen og Viborg Kommune om den fremtidige anvendelse af De Frivilliges Hus kapital. Dog må der altid tages hensyn til eventuelle fastsatte bestemmelser for fonds- og sponsormidler.

Godkendt af bestyrelsen for De frivilliges Hus d. 18. september 2000.

Ændringer i § 4 stk. 1 samt § 11 stk. 1 og 2 er godkendt af bestyrelsen for De Frivilliges Hus d. 24. september 2008.

Ændring i § 5 stk. 2 er vedtaget på ekstraordinært årsmøde den 7. november 2011.

Ændringer i§ 6 stk. 3 er vedtaget på ekstraordinært årsmøde den 26. november 2013.

Ændring i § 4 stk. 1 er vedtaget på årsmøde den 19. maj 2014.

Ændring i § 5 stk. 1 og stk. 4 er vedtaget på årsmødet den 16. maj 2018

De Frivilliges Hus – Vesterbrogade 1 – 8800 Viborg