Hjem » Huset » Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution De Frivilliges Hus – Stationen

 

§ 1

 

Den selvejende institutions navn er De Frivilliges Hus – Stationen. Dens hjemsted er Viborg.
Den selvejende institution De Frivilliges Hus – Stationen henfører til Social- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune.

§ 2

 

Formålet med De Frivilliges Hus - Stationen er at støtte og inspirere det frivillige sociale og kulturelle arbejde i Viborg Kommune. Dette kan ske gennem formidling af det sociale og kulturelle arbejde samt gennem støtte, udlån af lokaler og vejledning til nye såvel, som gamle initiativer indenfor områderne.

 

§ 3

 

De Frivilliges Hus – Stationen drives, som en selvejende institution, blandt andet med støtte fra Viborg Kommune.

 

De Frivilliges Hus - Stationens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en ansat leder, der varetager den daglige ledelse og drift.

 

§ 4

 

Stk. 1.

Det er gratis at være medlem i De Frivilliges Hus - Stationen

Med frivilligt socialt arbejde menes arbejde, der udføres ud fra definitionerne i Servicelovens §18.

Med kulturelle foreninger menes frivillige foreninger eller organisationer, der – som formål – arrangerer eller formidler kulturelle aktiviteter, der henvender sig til offentligheden, og som opfylder Kulturelt Samråds regler for økonomisk tilskud.

Eventuelle tvivlsspørgsmål om foreningers og enkeltpersoners ret til deltagelse afgøres af den siddende bestyrelse.

 

Stk. 2

Hvert år i maj måned afholdes årsmøde i De Frivilliges Hus – Stationen.

Alle frivillige sociale og kulturelle foreninger, som udfører frivilligt arbejde i Viborg Kommune, og som er medlem af De Frivilliges Hus – Stationen kan deltage i årsmødet med stemmeret.

Foreninger, som deltager i årsmødet, har én stemme pr. forening, og den enkelte deltager kan kun repræsentere én forening. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Personer, som ønsker at opstille til bestyrelsen, skal have opbakning til kandidaturet fra den forening, som vedkommende repræsenterer. Kandidater skal derfor senest 10 dage før årsmødets afholdelse aflevere en underskreven opstillingsblanket til daglig leder i De Frivilliges Hus - Stationen. Opstillingsblanketten kan rekvireres ved daglig leder. Blanketten skal være underskrevet af kandidatens formand (evt. næstformand) i den forening, som vedkommende repræsenterer.

 

Stk. 3

Stemmeregler ved årsmødet: Der kan stemmes ved håndsoprækning og/eller skriftligt. Det er den valgte dirigent, som afgør afstemningsformen – dog stemmes der altid skriftligt ved personvalg.

Simpelt flertal afgør alle afstemninger.

Er der stemmelighed, foretages omafstemning – er der herefter forsat stemmelighed foretages omafstemning, men kun blandt de personer/emner, der har opnået stemmelighed.

Ved forsat stemmelighed herefter, afgøres det ved lodtrækning eller dialog blandt de implicerede parter.

 

Stk. 4

Årsmødet indkaldes med 4 ugers varsel ved mail eller brev til foreningerne og ved annoncering i dagspressen.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet.

Endelig dagsorden med bilag offentliggøres senest 1 uge før årsmødet.

 

Stk. 5.

Årsmødet afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg:

a. Bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)

To bestyrelsesmedlemmer vælges fra kulturelle og sociale foreninger i ulige år

To bestyrelsesmedlemmer vælges fra kulturelle og sociale foreninger i lige år

 

b. 2 suppleanter (vælges for 1 år)

6. Eventuelt

 

Stk. 6.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde med 14 dages varsel.

 

 § 5

 

Stk. 1.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

 • 2 medlemmer valgt på årsmødet blandt frivillige sociale foreninger.
 • 2 medlemmer valgt på årsmødet blandt frivillige kulturelle foreninger.
 • 1 medlem udpeget af Frivillighedsrådet.
 • 1 medlem udpeget af Kulturelt Samråd.
 • 1 medlem administrativt udpeget af Viborg Kommune indenfor Social, Sundhed og Omsorg.
 • 1 medlem administrativt udpeget af Viborg Kommune indenfor Kultur og Udvikling.
 • 1 medlem udpeget af den nykonstituerede bestyrelse – medlemmet vælges frit blandt forskellige brancher/sektorer, og har særlige erfaringer og kompetencer for det kommende års handleplan.

 

Stk. 2.

De kommunale repræsentanter fra henholdsvis Social, Sundhed og Omsorg samt Kultur og Udvikling udpeges for byrådsperioden.

Frivillighedsrådets repræsentant udpeges for 2 år.

Det, af den nykonstituerede bestyrelse, udpegede medlem med fokus på særlige erfaringer og kompetencer for det kommende års handleplan, udpeges for 1 år.

 

Stk. 3.

De to udpegede medlemmer af Viborg Kommune indenfor hhv. Social, Sundhed og Omsorg samt Kultur og Udvikling har ikke stemmeret, men kun taleret.

Øvrige medlemmer i bestyrelsen har både stemme- og taleret.

 

Stk. 4.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det første bestyrelsesmøde efter årsmødet. Formands- og næstformandsposten skal udpeges blandt de valgte medlemmer fra frivillige foreninger, som følger:

Formand – udpeges blandt de to repræsentanter fra frivillige sociale foreninger.

Næstformand – udpeges blandt de to repræsentanter fra frivillige kulturelle foreninger.

 

Stk. 5.

De Frivilliges Hus – Stationens leder er bestyrelsens sekretær, og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 

Stk. 6.

I tilfælde af mangel på opstillede kandidater fra frivillige kulturelle foreninger kan disses pladser i stedet besættes af kandidater fra frivillige sociale foreninger.

I tilfælde af mangel på opstillede kandidater fra frivillige sociale foreninger kan disses pladser i stedet besættes af kandidater fra frivillige kulturelle foreninger.

 

 § 6

Stk. 1.

Bestyrelsen påser, at De Frivilliges Hus - Stationens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål.

 

Stk. 2.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over De Frivilliges Hus - Stationens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

 

Stk. 3.

De Frivilliges Hus - Stationens leder og medarbejdere ansættes og afskediges af bestyrelsen.

 

§ 7

Stk. 1.

Bestyrelsen holder møder, når formanden eller 3 medlemmer fremsætter ønske herom. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

 

Stk. 2.

Bestyrelsesmedlemmer indkaldes ved en af formanden udarbejdet dagsorden, som skal udsendes senest 1 uge før mødet.

 

Stk. 3.

Sekretæren udfærdiger beslutningsreferat, som godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.

 § 8

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede - heriblandt formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

 

§ 9

Stk. 1.

Bestyrelsen tegnes af formanden eller i dennes fravær næstformanden.

 

Stk. 2.

De Frivilliges Hus - Stationen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke bestyrelsen eller ansatte nogen personlig hæftelse.

 

§ 10

Stk. 1.

Regnskab følger kalenderåret.

 

Stk.2.

Revisionen skal udføres af Kommunernes Revisionsafdeling.

 

§ 11

Stk. 1.

Ændringer i vedtægterne godkendes på årsmødet med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

 

Stk. 2.

Nedlæggelse af De Frivilliges Hus – Stationen kan kun ske ved afholdelse af årsmøde eller ekstraordinært årsmøde, og med tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

 

I tilfælde af De Frivilliges Hus - Stationens nedlæggelse optages forhandlinger mellem bestyrelsen og Viborg Kommune om den fremtidige anvendelse af De Frivilliges Hus – Stationens kapital. Dog må der altid tages hensyn til eventuelle fastsatte bestemmelser for fonds- og sponsormidler.

 

 

Godkendt af bestyrelsen for De frivilliges Hus - Stationen d. 10. maj 2022.

 

 

 • Ændringer i § 4 stk. 1 samt § 11 stk. 1 og 2 er godkendt af bestyrelsen for De Frivilliges Hus d. 24. september 2008.
 • Ændring i § 5 stk. 2 er vedtaget på ekstraordinært årsmøde den 7. november 2011.
 • Ændringer i§ 6 stk. 3 er vedtaget på ekstraordinært årsmøde den 26. november 2013.
 • Ændring i § 4 stk. 1 er vedtaget på årsmødet den 19. maj 2014.
 • Ændring i § 5 stk. 1 og stk. 4 er vedtaget på årsmødet den 16. maj 2018
 • Ændringer og omformuleringer i §2,  §3, §4 - stk. 2, §4 – stk. 4, §4 – stk. 5, §5 – stk. 1, 2, 3 og 5. §6 – stk. 1, 2, 3, §9 – stk 2, §11 – stk. 2 er vedtaget på årsmødet den 10. maj 2022.